AKC MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ONLINE İLETİŞİM AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akc Mobilya Orman Ürünleri Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

 Web sitemiz, sosyal medya veya info maili aracılığıyla tarafınızca firmamıza yapılan başvuru (online iş başvurusu gibi), öneri, şikayet ve çevrimiçi ziyaretleriniz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenebilecektir.

Kimlik Bilgileriniz, (Ad-Soyad )

İletişim Bilgileriniz, (Telefon, E-Mail )

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde ve Şirketimizin kayıt olduğu VERBİS sisteminde gösterilen amaçlarla kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirketin haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikâyetler için tarafımızla iletişime geçen müşterilerimizin, iş başvurusu yapanların ve çevrimiçi ziyaretçilerin kişisel verileri şirketimizce işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Doğru Ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. maddesi gereği veri sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla şirketimiz tarafından belirli periyodlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

 1. Saklama Süresi Ve İmha

İşbu kapsamda işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolmasını takip eden ilk periyodik imha süresinde imha edilir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Şirketimizden veya internet sitemizden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu ya da kendi hazırlayacağınız dilekçeyi belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak  [email protected] e-mail adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek ya da “   Süleymaniye OSB Mahallesi 1. Cadde No: 27 İnegöl/Bursaadresimize şahsen veya noter aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı başvurunuzu iletmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Yapacağınız başvuruyu Şirket  olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan               : Akc Mobilya Orman Ürünleri Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Tel                     : +90 224 723 43 40

İletişim Linki     :  www.livello.com.tr

Adres                : Süleymaniye OSB Mahallesi 1. Cadde No: 27 İnegöl/Bursa